Ajankohtaista

Kvartsipölylle asetettiin sitova raja-arvo 0,1 mg/m3 tämän vuoden alusta.

Kvartsipölylle asetettiin sitova raja-arvo 0,1 mg/m3 tämän vuoden alusta. Samalla valtioneuvoston asetuksella tuli voimaan myös 21 muuta syöpävaarallista ainetta ja niiden sitovat raja-arvot. Asetus vastaa EU:n syöpädirektiivin päivitystä, joka valmistui viime syksynä.

Moni rakennustuote sisältää kvartsipölyä, sitä syntyy esimerkiksi betonielementtien hionnassa. Syöpävaarallisia ovat kvartsipölyn pienet, silmin näkymättömät partikkelit, jotka kulkeutuvat syvälle hengityselimiin ja aiheuttavat riskin sairastua hengityselinten syöpiin.

Olemme DOP-mittauksilla todenneet, että osassa imureista ja alipaineistajissa on suodatus riittämätön vaaralliselle pölylle. Etenkin alipaineistajiin myydään tarvikesuodattimia, joiden ilmamäärät ja suodatuskyky ovat riittämättömät suodattamaan näitä pieniä partikkeleita. Lisäksi myydään laitteita, joissa KOKONAISUUTTA ei ole ikinä testattu. Oletetaan laitteen suodattavan oikein, kun siinä on hepa-suodatin.

ASTQ tekee DOP-testin kaikkiin valikoimissaan oleviin vähintään H tai H13-luokan suodattimella varustettuihin imureihin ja alipaineistajiin. Näin varmistamme laitteiden riittävän suodatuskyvyn myös kvartsipölylle.

Vaadi siis laitteen/suodattimen myyjältä mittaustulos, jolla voidaan laitteen suodatuskyky todentaa KOKONAISUUTENA, ei vain suodattimen
osalta.
#asbesti #dopmittaus #kvartsipöly #pölynhallinta #rakentaja #korjausrakentaminen #rakentaminen #työturvallisuus

Lue lisää
Facebookissa

Alronin uudet kemialliset vahinkosaneerauskonseptit.

Alronin uudet kemialliset vahinkosaneerauskonseptit.

Tuotteilla on sama käyttötarkoitus, mutta ne ovat aiempaa yksinkertaisempia, tehokkaampia ja ystävällisempiä käyttää. Kaikki vetyperoksidipohjaiset tuotteet on uudistettu ja samalla valmisteiden nimet on päivitetty tukemaan tulevaa menetelmäkehitystä sekä yksinkertaistamaan kattavaa valikoimaa.

Alronin keskeiset tuotteet jakautuvat neljälle tasolle: kartoitetusta vahingosta puhdistukseen, hajujen hallintaan, saneeraukseen ja desinfektioon. Vahinkosaneeraajalle näistä menetelmistä ja aineista muodostuu   selkeä ”työkalupakki”.



 
Muutokset lyhyesti


”PF” muuttuu ”DF”:ksi (Dry Fog). Nämä ovat tuotteet, jotka voidaan levittää Patriotin lisäksi myös muilla kuivasavusumuttimilla, kuten Alron Thermofog II
Kaikki tuotteet, ilman ”DF”- merkintää voidaan levittää useilla menetelmillä, ULV- ”märkä”-sumuttimilla, kuten B&G MicroJet, Pfalz, matalapainesumuttimilla tai sivelemällä. Tyyppimerkintä ”-S” käy tarpeettomaksi ja poistuu.
Märkä ja Kuiva Hajusaneerausaineet ovat nyt Hajunmuokkausaineita selventääkseen tuotteiden toimintaperiaatetta hajuprofiilien muokkaamisessa ja parantamisessa. Lisäksi selvennetään käsitteitä hajusaneeraus ja hajujen hallinta niitä muokkaamalla.

Muutokset yksityiskohdittain

Uusille valmisteresepteille on haettu patentteja ja ne on kehitetty Vinnovan kehitysrahoituksella. Uudet valmisteet ovat linjassa 1.2.2017 voimaan astuneen biosididirektiivin kanssa. Tehokkuustestit on suoritettu SP:n (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) sekä DTI:n (Danish Technological Institute) toimesta.

Uudet tuotekoostumkset korvaavat aiemmat: Citrox, Odox, Maxox-PF, Penetrox-PF ja Penetrox-S. Nyt korvaavilla tuotteilla on pääasiallisesti samat käyttöalueet sekä levitystavat kuin aiemmillakin, mutta niillä on oleellisesti parempi tehokkuus – erityisesti homeitiöihin. Vanhoja korvattavia tuotteita voi käyttää vielä yhden vuoden ajan. Tämän jälkeen ne tulee vaihtaa uuden biosididirektiivin mukaisiin tuotteisiin.



 

Optimoitu koostumus – tehokkuus, taloudellisuus, ympäristö.

Samalla kun orgaaninen peroksidi poistettiin ja tuotteiden tehokkuus kasvoi merkittävästi. Tuotteiden Odox DF ja Maxox DF hinnat ovat edullisemmat edeltäjiinsä verrattuina

Selkeä merkintä uusissa tuoteversioissa

Uudet tuoteversiot tunnistaa myös Alronin 40- vuosijuhlan merkistä tuotepakkauksissa. Sama merkki näkyy asiakkaillemme juhlavuoden 2017 aikana kehitysuutisten merkeissä


Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja?

Lainsäädäntö on ikään kuin laatujärjestelmän kolmion kärki. Se ohjaa käyttämään hyviä käytäntöjä: se ei kuitenkaan määrää yksityiskohdista. Tyypillisesti siinä todetaan, ettei työntekijöitä saa altistaa, tai että käytetään vaatimustenmukaisia laitteita. Asbestilainsäädäntö on useiden muiden lakien, kuten työturvallisuuslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetusten suuntainen.

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus) tuli voimaan 29.12.2009. Koneasetuksella pantiin täytäntöön uusi konedirektiivi 2006/42/EY. Asetuksessa säädetään koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista sekä niiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta, markkinoille saattamisesta ja käyttöön otosta.

Asbestiasetukseen on kirjoitettu tarkempia yksityiskohtia, kuten työhygieeniset raja-arvo (HTP), henkilökohtainen suojautuminen, altistuksen seuranta, työterveyshuolto, osastointimenetelmä ja osaamisvaatimukset. Viranomaisohjeissa annetaan sitten tarkempia ohjeita ja määräyksiä, kuten purkutyöluvan hakeminen, alkamisilmoitukset jne. Standardit ja ohjeet, kuten Ratu- kortit ovat suosituksia ja edustavat hyviä/parhaita käytäntöjä, varsinkin riita- ja oikeustapauksia ratkottaessa.
On tosiasia, että paljon keskustelua herättävä uusi asbestilainsäädäntö ei vaadi imureilta SFS EN 60335-2-69 H-luokitusta tai alipaineistajien testausta.

Jokaisen laitteistoa hankkivan on kuitenkin hyvä tiedostaa se tosiasia, että tilaajat voivat vaatia tyyppihyväksyntää riskienhallinta-suunnitelmansa ja laatujärjestelmänsä tueksi. Ilman tyyppihyväksyntää/ testaamista ei laitteen pölynhallintakykyä voida varmentaa. Pelkkä suodattimen testaus ei riitä, kokonaisuus, imurin rakenne ratkaisee.

Testaamattomien imurien mahdolliset vuotokohdat ja pölynkeräysjärjestelmän puutteellisuudet ovat iso riski vaarallisia aineita purettaessa. Aivan oman näkökannan tuo se asia, että näyttövelvoite imurin vaatimustenmukaisuudesta on käyttäjällä riitatilanteita kohdatessa. Valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta kuvataan valmistajan ja markkinoille saattajan vastuun lisäksi koneen hankkijan vastuu.
 

Markkinavalvonta

Viranomaiset eivät tee koneille ennakkotarkastuksia; kyseessä on markkinavalvonta (ks. liite 1). Koneen maahantuoja, suomalainen jakelija, ostaja tai rahoittaja voi erityisten tarkistuslistojen avulla tarkistaa, että koneelle on tehty ennen maahantuontia tai jälleenmyyntiä tarvittavat toimenpiteet. Näistä tiedoista on hyötyä myös jokaiselle, joka vastaa kone- ja laitehankintojen suunnittelusta työpaikalla. (ks. liite 2)

Vertailun vuoksi esimerkiksi hengityksensuojaimissa on työnantajan varmistuttavaa hyväksynnöistä ennen töiden aloittamista. Sama pätee myös imureihin ja alipaineistajiin. Nämä laitteet voivat levittää vaarallista pölä laajalle alalle hetkessä, tällöin on koko rakennuksessa oleva henkilöstö vaarassa.

Asbestilainsäädännön tulkinta, viranomaisohjeet ja Ratukortit tulevat varmasti ottamaan kantaa laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Useissa EU-maissa nämä imurien tekniset spesifikaatiot on jo johdettu selkeästi lainsäädännöstä. mm. EU:n Konedirektiivistä. Lisäksi alipaineistajilta vaaditaan testausta myös hiukkasten osalta (DOP-testi). Ennakoi siis tämä, kun valitset imureita ja alipaineistajia vaarallisten aineiden purkuun!

Moni rakennusliike vaatii jo nyt SFS EN 60335-2-69 mukaisia imuriluokituksia työmaillaan, Eimerkiksi Hometalkoissa on tämä luokitus jo huomioitu. kts. Ohje homepölysiivoukseen sivu 6. Jos Hometalkoot näitä luokituksia jo täsmentää homepölysiivouksessa niin on merkillistä miksi samaa ohjetta ei noudatettaisi vaarallisten pölyjen kanssa.